Skip to main content

Ogólne warunki licytacji na aukcjach internetowych

Luedtke Versteigerungen GmbH sprzedaje używane lub zajęte przedmioty w ramach licytacji publicznych wyłącznie w imieniu i na rachunek dostawcy. Poniższe warunki regulują stosunki prawne między dostawcą, względnie Luedtke Versteigerungen GmbH z jednej strony, a kupującymi, względnie osobami, które składają oferty na obiekty, które mają być wystawione na licytacji (zwanymi dalej: „Oferentami” lub „Kupującymi”) w ramach licytacji za pośrednictwem Internetu, z drugiej strony.
 

1. Zakres obowiązywania i wiążący charakter warunków licytacji

Niniejsze warunki licytacji mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży dokonywanych przez Luedtke Versteigerungen GmbH w ramach licytacji internetowych. Kupujący lub Oferenci akceptują wyłączny charakter wiążący niniejszych warunków.
 

2. Rejestracja

Każdy Oferent przed wzięciem udziału w danej licytacji internetowej musi się zgłosić i zarejestrować, przedstawiając urzędowy dowód osobisty oraz, ewentualnie, zaświadczenie o zameldowaniu. Możliwe jest przesłanie tych dokumentów pocztą elektroniczną. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub osobiście w naszych halach aukcyjnych.
 

3. Przeprowadzanie licytacji

Terminy licytacji i ich czas trwania są publikowane na stronie internetowej Luedtke Versteigerungen GmbH oraz w innych ogólnie dostępnych publikacjach.

3.1. Składając ofertę Oferent składa wiążącą i nieodwołalną ofertę kupna przedmiotu określonego bliżej w Internecie. Dlatego też przed złożeniem oferty zaleca się, po uprzednim umówieniu terminu spotkania, obejrzenie danego obiektu w Luedtke Versteigerungen. Oferta złożona przez Oferenta wygasa po kolejnej, wyższej ofercie złożonej przez innego Oferenta (§ 156 BGB). Po zakończeniu licytacji licytator przyjmuje ofertę Oferenta, który zaproponował najwyższą cenę, w drodze potwierdzenia drogą elektroniczną, które odpowiada przybitce w rozumieniu § 156 punkt 1 BGB (niemiecki kodeks cywilny).
 

4. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi

Wszystkie przedmioty są sprzedawane w stanie, w jakim się znajdują i przy wyłączeniu jakiejkolwiek gwarancji za wady fizyczne rzeczy i wady prawne. Wyłączenie gwarancji zgodnie z punktem 1 nie ma zastosowania, jeżeli wada została podstępnie ukryta przez sprzedającego lub udzielona została gwarancja jakości przedmiotu kupna.
 

5. Brak możliwości odstąpienia od umowy

Zwraca się uwagę Oferenta na to, że nawet jeśli jest konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z § 312g ust. 2 punkt 1 Nr 10 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), ponieważ jest to umowa zawarta w ramach formy wprowadzania do obrotu, w której przedsiębiorca oferuje towary lub usługi konsumentom obecnym osobiście lub tym, którym taka możliwość została udzielona, w ramach przejrzystej procedury licytacji, prowadzonej przez licytatora w oparciu o konkurencyjne oferty, w której Oferent, który wygrał licytację, zobowiązany jest nabyć towary lub usługi (publicznie dostępna licytacja).
 

6. Przeniesienie ryzyka

Wraz z przekazaniem przedmiotu kupna Kupującemu lub osobie trzeciej przez niego wyznaczonej ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości przechodzi na Kupującego (§ 446 BGB). Jeśli Kupujący nie wszedł jeszcze w posiadanie przedmiotu kupna po upływie czasu odbioru określonego w danej aukcji, wówczas przedmiot kupna uznaje się za przekazany Kupującemu po upływie czasu odbioru.
 

7. Zapłata ceny kupna i świadczeń dodatkowych

Dopłata, którą musi zapłacić Kupujący oprócz ceny kupna przedmiotu kupna, wynosi 20% plus VAT, o ile w specjalnych wskazówkach dla danej licytacji nie jest podana dopłata odbiegająca od ceny kupna. Płatność dokonywana jest gotówką lub kartą płatniczą Girocard przy odbiorze licytowanych przedmiotów w miejscu licytacji lub po przybitce w drodze przelewu natychmiastowego. Luedtke Versteigerungen GmbH rozlicza cenę kupna na przedmiot kupna w imieniu i na rachunek dostawcy oraz dopłatę we własnym imieniu i na własny rachunek. Luedtke Versteigerungen jest uprawniona do ściągania i dochodzenia sądownie cen kupna w imieniu własnym na rachunek dostawcy.

8. Odbiór, wysyłka

Po zapłaceniu ceny całkowitej Luedtke Versteigerungen upoważnia Kupującego do odbioru przedmiotu kupna. Najpóźniej następnego dnia roboczego po przybitce kupujący powinien odebrać licytowany przedmiot z podanego przez Luedtke Versteigerungen miejsca odbioru.